Priprema uzorka

U analitičkoj hemiji, priprema uzorka (obrada) se odnosi na načine na koje se uzorak tretira pre njegove analize. Priprema je veoma važan korak u većini analitičkih tehnika, jer tehnike često ne reaguju na analit u njegovom in situ obliku, ili su rezultati iskrivljeni zbog vrsta koje se mešaju. Priprema uzorka može uključivati rastvaranje, ekstrakciju, reakciju sa nekim hemijskim vrstama, usitnjavanje, tretman sa helatnim agensom (npr. EDTA), maskiranje, filtriranje, razblaživanje, pod-uzorkovanje ili mnoge druge tehnike. Tretman se vrši da bi se uzorak pripremio u formu spreman za analizu pomoću specificirane analitičke opreme. Priprema uzorka može uključivati: drobljenje i rastvaranje, hemijsku digestiju kiselinom ili alkalijom, ekstrakciju uzorka, čišćenje uzorka i prethodnu koncentraciju uzorka.

sr_RS
Scroll to Top