Reversna osmoza

Reverzna osmoza (RO) je postupak prečišćavanja vode koji koristi delimično propusnu membranu za odvajanje jona, neželjenih molekula i većih čestica iz vode za piće. U reverznoj osmozi, primenjeni pritisak se koristi za prevazilaženje osmotskog pritiska, koligativnog svojstva uslovljenog hemijskim razlikama potencijala rastvarača, termodinamičkim parametrom. Reverzna osmoza može iz vode ukloniti mnoge vrste rastvorenih i suspendovanih hemijskih vrsta, kao i biološke (uglavnom bakterije), a koristi se u industrijskim procesima i proizvodnji pitke vode. Rezultat toga je da se rastvorena supstanca zadržava na strani membrane pod pritiskom, a čistom rastvaraču se omogućava da pređe na drugu stranu. Da bi bila „selektivna“, ova membrana ne bi trebalo da propušta velike molekule ili jone kroz pore, već treba da omogući manjim komponentama rastvora (poput molekula rastvarača, tj. Vode) da slobodno prolaze.

sr_RS
Scroll to Top